ADHD-industrin

ADHD-industrin

Det nya amfetaminet Elvanse

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Wednesday, July 26 2017 16:55:59

En granskning av säkerhetsövervakningen

En rapport om vad som hände efter det att det första amfetaminet Elvanse godkänts i subventionerad form för barn i december 2013

Rapporten i PDF  • Comments(0)//www.jannel.se/#post36

Vem ska vi bota med Ritalin? (2016)

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Monday, June 06 2016 12:34:08

Du kanske fått höra att Ritalin och andra amfetaminpreparat är ”medicin” för det som kallas ADHD.

Vi tar och lyssnar på vad läkemedelsbolaget självt har att berätta – de borde ju veta.

http://jannel.se/BotaMedRitalin2016.pdf
  • Comments(0)//www.jannel.se/#post35

Barnombudsmannen, psykiatrisk diagnoshysteri och mer narkotika till barnen

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Saturday, June 04 2016 19:12:09

Barnombudsmannen (BO) har som uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Men något gick fel och BO kom i stället för att se till barns bästa, att gynna en kriminell läkemedelsindustris intressen. Det här är en kritisk granskning av hur BO kom att propagera för att många fler barn ska få en ADHD-diagnos och med den narkotikaklassad psykostimulantia – i strid med FN:s barnrättskommittés och Europarådets parlamentariska församlings rekommendationer.

Vi har sett Barnombudsmannen Fredrik Malmberg framträda i media och förklara att fler flickor måste få den psykiatriska diagnosen ADHD, att kriterierna för diagnosen måste utvidgas och att lagen måste ändras så att lärare ges obligatorisk utbildning i neuropsykiatrisk diagnostik. Han framställer dessa märkliga krav i ett katastrofalt läge där mer än 10 % (!) av pojkarna (10-14) på flera håll i landet får narkotikaklassad psykostimulantia (Ritalin, Concerta); en situation som psykiatrisk expertis för några år sedan hävdade aldrig skulle kunna inträffa i Sverige. BO har antagit den underliga uppfattningen att flickorna är ”missgynnade” som inte ges psykiatriska diagnoser i samma utsträckning som pojkarna.

Hur kunde det gå så snett? Hur kunde den myndighet som ska slåss för barnens rätt till att ”åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa” få detta sammanblandat med utökad utdelning av psykiatriska diagnoser och förskrivning av narkotikaklassad psykostimulantia?

Läs fortsättningen i denna 17-sidiga granskning av Barnombudsmannens agerande http://jannel.se/BO.ADHDjuni16.pdf  • Comments(0)//www.jannel.se/#post34

Grattis Socialstyrelsen: 244 barn tog överdoser av ADHD-droger på två år

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Sunday, March 06 2016 20:50:48

Dagens gratulant är Socialstyrelsen som sett till att 244 barn (10-19) fått möjlighet till ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte” med ADHD-droger (Ritalin, Concerta, Strattera), de sista två åren.

Man kan säga att gratulanten antog utmaningen: vidta inga åtgärder, och vi kommer att få lika många överdoser bland barnen år 2015 som vi fick 2014. Och Socialstyrelsen vann.

Vissa fakta är så opassande och obehagliga att ansvariga myndigheter gör bäst i att sticka huvudet i sanden, och låtsas som att de inte finns – den tredje statsmakten, media, har också i det här fallet mer spelat rollen av maktens megafoner än något annat.

Personer som bryr sig om barn blir troligen förvånade över att det överhuvudtaget finns några barn i den här kategorin – och blir förmodligen välbefogat chockade och upprörda över att det enbart under 2014-2015 var 244 barn som tog överdoser av de oftast narkotiska preparaten.

Det här går nämligen inte ihop med den bild vi serveras i media, och som Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets experter förmedlat till oss. Det här är barn som förstör den psykiatriska PR-bilden av en verksamhet där unga med hjälp av ”medicin” får en ”normaliserad dopaminhalt” i hjärnan, och då kan ”klara skolan”, undvika missbruk, olyckor och kriminalitet.

Det här är barn som både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets psykiatriska konsulter medvetet osynliggjort, som man uteslutit från sina utredningar, trots full vetskap om att de finns.

Både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kände till att 123 barn tog överdoser av preparaten under 2014. Man kände till att 24 av barnen transporterats i ambulans till akutmottagningen(!) Barnen blev ett opassande och obehagligt problem. De externa psykiatriska expertkonsulter som myndigheten tagit in ville nämligen utöka den redan exploderande utskrivningen av narkotikaklassad psykostimulantia. Man ville att ALLA barn som fått en ADHD-diagnos direkt skulle ”erbjudas” narkotikaklassade medel (Ritalin, Concerta), utan att andra åtgärder prövats först, och utan att begränsa ”erbjudandet” till de barn som hade svåra problem.

Som alla förstår skulle det vara omöjligt att förklara varför man vill ge ännu fler barn psykostimulantia i närvaro av så obehagliga problem som att 123 barn på ett år visat sig ha tagit överdoser av preparaten. Man måste då göra som man gjorde: Mörklägga den katastrofala situationen och låtsas som att barnen inte finns.

För det är faktiskt vad Socialstyrelsen gjort. Den som hör av sig till myndigheten får bevis på att man inte gjorde en enda insats efter det att man fick Giftinformationens uppgifter om barnen. Och så hände det som inte fick hända: 121 nya barn gjorde ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte” under 2015.

FN:s barnrättskommitté har i sin senaste rapport om Sverige (februari 2015) uttryckt starka bekymmer över den ökande förskrivningen av psykostimulantia, och att man i Sverige inte skänkt nödvändig uppmärksamhet till de skadliga effekterna och missbruket av de narkotikaklassade ämnena. Dessutom har Europarådets parlamentariska församling, efter två års utredning, (i mars 2015) antagit en resolution där man kräver en begränsning i förskrivningen av psykostimulantia, och att denna i fortsättningen bara ska vara en sista utväg (”a last resort”).

Men Socialstyrelsens psykiatriker ville som sagt annorlunda, och har gått rakt emot rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté och Europarådets parlamentariska församling. Därför har vi inte heller fått se någon utredning om alla de barn som tagit överdoser i självskadligt syfte eller självmordssyfte – de passar inte in i agendan.

När nu katastrofen gjorts känd är det bara att se fram mot att PR-folket efter känt mönster från tobaksbolagen, griper in med sin skademinimering och förklarar att andra data visar … Och låter någon, från en av läkemedelsindustrin uppbyggd ”patientförening”, säga att ”medicinen” räddat livet på dem. Alltmedan ännu fler barn blir skadade av överdoser från de narkotikaklassade medlen, utan myndighetsingripande.

Och då har vi ändå inte sagt något om de 265 barn 0-4 år (!!) som under de sista fem åren anmälts som förgiftade av amfetamin eller amfetaminliknande preparat.

Har någon hört talas om åtgärder från Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket för att förhindra en upprepning?

Och var är de som ska stå upp för barnen och förhindra sådana här katastrofer? De som också visste.

Janne Larsson

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post33

När mörkret föll – Läkemedelsverkets expertmöte om ADHD-behandling 22-23 september 2015

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Monday, September 21 2015 19:54:26

Det här är ett ”historiskt dokument”, främst avsett att läsas om några år. Historien kommer då att ha hunnit ifatt de som skapat den katastrofala situationen. De som teg och satte sina karriärer före medborgarnas bästa kommer då att säga att de inget visste, inget hört. Men de visste, redan nu, allt det som tas upp nedan.

Den 22-23 september samlar Läkemedelsverket ett antal psykiatriska experter för att ge ut direktiv om att ännu fler barn och vuxna ska få narkotikaklassad psykostimulantia (som Ritalin, Concerta) för det som kallas ADHD.

· Man gör det trots vetskap om att ledande psykiatriker i gruppen har intima förbindelser med de läkemedelsbolag som tillverkar preparaten, och gjort sig skyldiga till vad som bara kan kallas forskningsfusk.

· Man vill ta bort nu gällande inskränkningar och försiktighetsåtgärder, och öppna dörrarna på vid gavel för den legaliserade narkotikan. Med det går man emot vad FN:s barnrättskommitté och Europarådets parlamentariska församling begärt, och faktiskt också emot internationellt gällande produkttext om utskrivningen av dessa preparat.

· Man gör det i ett läge där redan mer än 10 procent av pojkarna (10-14) i flera kommuner i landet får narkotika för att de ”har ADHD”, där förra året 123 barn och ungdomar (10-19) tog överdoser av psykostimulantian i självskadligt syfte eller självmordssyfte, och där 1432 barn och unga (0-19) de sista fyra åren anmälts som förgiftade av narkotikaklassad psykostimulantia (Ritalin, Concerta, Elvanse). Man gör det i ett läge där missbruket av den legalt utskrivna narkotikan breder ut sig bland ungdomar och vuxna, och där långtidsstudier visar de allvarliga skador som barn åsamkas genom preparaten.


Läs den 11-sidiga rapporten i PDF http://jannel.se/LV.ADHDSeptember2015.pdf

  • Comments(0)//www.jannel.se/#post32

Om ett lönsamt bedrägeri på 550 miljoner som inte kan ske i Sverige – men ändå skett

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Monday, October 13 2014 11:34:11

Korruption modell Sverige: Ett läkemedelsbolag, psykiatriker, psykofarmaka och ”välvilliga” myndigheter

Om ett lönsamt bedrägeri på 550 miljoner som inte kan ske i Sverige – men ändå skett

Det var en bindande överenskommelse. Läkemedelsbolaget skulle inte föra ut preparatet till den patientgrupp det precis underkänts för. Som ”belöning” för det gick berörda myndigheter med på att läkemedelsbolaget inte behövde berätta om de skador som bevisats i bolagets samlade studier av preparatet.

Det var en rimlig överenskommelse. Patientsäkerhetslagen säger att patienter har rätt till att få riktig information om biverkningar och effekter av olika behandlingar. Men om nu inga patienter skulle få preparatet begick man förstås inga brott mot informationskravet och inget bedrägeri hade skett.

Problemet var bara att läkemedelsbolaget inte följde sin del av överenskommelsen. I stället förde man ut preparatet i Sverige till den patientgrupp det just underkänts för, till ett samlat försäljningsvärde av 550 miljoner kronor på tre och ett halvt år. Mer än en halv miljard!

Och Läkemedelsverket, den myndighet som gjorde överenskommelsen med läkemedelsbolaget, gjorde ingenting trots att man kände till bolagets bedrägeri och de brott mot patientsäkerhetslagen som varje dag skedde, som en följd av bedrägeriet.

I stället lät Läkemedelsverket och den myndighet som subventionerar ”säkra och effektiva läkemedel”, TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), några av landets starkaste förespråkare för det underkända preparatet bestämma över riktlinjer och subventioner.

Det som inte kan ske i Sverige eller i andra ”öppna samhällen”, det som vi med avsmak ser hända i korrumperade diktaturer, har bevisligen skett också här, om än i andra former. Helt utan åtgärder.

Läs den 13-sidiga rapporten på http://jannel.se/Janssen.Concerta.Slutrapport.pdf

Janne Larsson  • Comments(0)//www.jannel.se/#post31

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning?

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Monday, July 28 2014 15:15:10


Socialstyrelsens uppdrag om ”ADHD-behandling”

Accepterar socialdepartementet att 1043 förgiftade barn och hundratals skadeverkningar försvann ur Socialstyrelsens utredning?

De heta frågor som ställs nedan riskerar att få ett ”Maud Olofsson-/Bosse Ringholm-bemötande”. För att undvika det har jag nedan färdigställt de enda möjliga svarsalternativen. Det är alltså lätt för departementet att bara fylla i det tillämpliga.

Om några få månader kommer Socialstyrelsen att avsluta uppdraget: ”Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda en person med ADHD läkemedelsbehandling?” Del av det uppdraget är, enligt utredare Sofia von Malortie på Socialstyrelsen (personligt meddelande, juni 2014), ”att ge en så komplett bild av risker och biverkningar som möjligt”.


Den här skrivelsen handlar om just denna kompletta bild av risker och biverkningar.

Läs vidare http://jannel.se/SoS.ADHD.pdf  • Comments(0)//www.jannel.se/#post30

Anser inte Barnombudsmannen att 1043 svenska barn förgiftade av centralstimulerande narkotika på tre år är tillräckligt?

ADHD-drogerPosted by Janne Larsson Tuesday, June 24 2014 16:14:56

Ja, jag antar att Barnombudsmannen (BO) inte känt till att det är så, med tanke på frånvaron av åtgärder för att skydda barnen.

Läs vidare här: http://jannel.se/BrevBOtox.pdf  • Comments(0)//www.jannel.se/#post29
Next »